Projecten

POP 3 Project Verhoging organische stof gehalte en vastlegging CO2

De bloembollentelers van NLG Holland zijn onlangs van start gegaan met het POP3 project “Verhoging organische stofgehalte voor verbeterde bodemkwaliteit”. Met dit project willen de telers de kwaliteit van de bodem verbeteren,de capaciteit van de bodem om CO2 vast te leggen verhogen zodat deze meer CO2 opneemt dan afgeeft en het gebruik van chemische middelen en kunstmest verminderen. Dit wil men bereiken door het organische stof gehalte van de bodem te verhogen en tegelijkertijd het bodemleven te stimuleren.
Dit organische stofgehalte is een belangrijke parameter als het gaat om bodemkwaliteit. De telers hebben het organische stofgehalte in de bodem de afgelopen decennia zien dalen. Hierdoor is de bodem minder in staat CO2 op te nemen. Het verhogen van het organische stofgehalte zal dan ook zorgen voor en verhoogde CO2 opname door de bodem. Deze verhoogde CO2 opname door de bodem is niet alleen gunstig voor de atmosfeer, het zorgt er ook voor dat er minder meststoffen en chemische middelen hoeven te worden gebruikt. Daarnaast spoelen gebruikte chemische middelen en meststoffen minder snel uit wat ten goede komt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De deelnemende partners hebben zich ten doel gesteld om de komende 3 jaar te werken aan het verhogen van het organische stof gehalte van de bodem en zodoende meer CO2 vast te leggen in de bodem. Om dit te bereiken willen de partners binnen dit project een combinatie van maatregelen beproeven waarvan bewezen dan wel vermoed wordt dat deze bijdragen aan een verhoging van het organische stof gehalte en/of de vitaliteit van de bodem en gewas. De volgende activiteiten zullen daarom worden uitgevoerd;

 • Onderzoek naar de inzet van compost en bokashi
 • Gebruik van gemengde groenbemesters
 • Inzet van aanvullende mineralen en de effecten daarvan op de bodem en gewas
 • Het in kaart brengen van de ontwikkeling van de bodemvitaliteit

Om ervoor te zorgen dat gebruik wordt gemaakt van de allernieuwste inzichten en best beschikbare expertise zijn ook Proeftuin Zwaagdijk, Groei Natuurlijk, Green Balance, Team Ecosys en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland bij het project aangesloten.

 

Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voorPlattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP 3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).


NLG Holland start project Bodem en Water met tien telers in Noord-Holland

NLG Holland heeft van de provincie Noord-Holland een subsidie toegekend gekregen onder de “Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017”. De subsidie is verstrekt voor de uitvoering van het project Bodem en Water dat NLG Holland in het laatste kwartaal van vorig jaar heeft ingediend bij de provincie.

Het project is in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgesteld en is gericht op de verbetering van de bodem- en water-huishouding in de regio Noord-Holland Noord. Meer specifiek zal er worden onderzocht welke maatregelen agrariërs in de teelt en grondbewerking kunnen nemen die bijdragen aan de waterkwaliteit en er voor zorgdragen dat agrarische bedrijven en de waterhuishouding in Noord-Holland Noord minder kwetsbaar worden voor droogte en wateroverlast.

Om dit te bereiken zal binnen het project per teler een plan van aanpak worden opgesteld dat gericht is op:

 • het klimaatbestendig maken van de bodem en de vermindering van de uitspoeling van chemische middelen en kunstmest;
 • de verhoging van het organische-stof-gehalte in de bodem;
 • de verbetering van de sponswerking van de bodem;
 • de vermindering van het middelengebruik en bemesting en de meting van de effecten daarvan;
 • het meten van uitspoeling en buffercapaciteit;

(Het gebruik van gemengde groenbemester kan een belangrijke bijdrage leveren aan de buffercapaciteit en verhoging organische stof gehalte van de bodem, hier op het bedrijf van Zonneveld)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NLG Holland streven dan ook met dit project ieder vanuit zijn eigen positie en belang dezelfde doelen na. Namelijk een klimaat robuust watersysteem in een schone, gezonde bodem waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Gedurende de looptijd van het project en na afloop zal over de voortgang en resultaten van het project worden gecommuniceerd via de sociale en agrarische media en kennisbijeenkomsten.

Jan Willem Huizinga van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “ Dit project is een mooie aanvulling op de bodemcoaches en andere mogelijkheden die we aanbieden via het landbouwportaal aan agrarische ondernemers om zich voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst en bij te dragen aan een goede waterkwaliteit.” NLG Holland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met kennisontwikkeling en praktische toepassing daarvan op het gebied van bodemverbetering en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Onmisbare aspecten bij het verhogen van bufferend vermogen van de bodem en verbeteren van de waterkwaliteit.

(Peter Appelman, broccoli- en koolteler, deelnemer aan het project en bodemadviseurs Henk Jan Bakker en Roelf Havinga van respectievelijk Green Balance en Team Ecosys: hoe krijgen we op een goede manier de mulch laag als organische stof in de bodem voor het planten?)

Het project heeft een looptijd van drie jaar en is in april dit jaar van start gegaan met de werving van geïnteresseerde agrarische bedrijven. Er is gestreefd naar een interessante spreiding van bedrijven binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met verschillende soorten grond (klei en zandgebied) en specialisatie, uiteraard is de bollensector via NLG Holland ook goed vertegenwoordigd.

Begin mei hebben zich tien bedrijven gemeld om mee te doen. Het zijn bedrijven uit of gerelateerd aan de bollensector, groenteteelt, akkerbouw en veehouderij. Het betreft de volgende bedrijven:

 1. J.C.J. Ruiter-Wever Bloembollen en Bolbloemen, Andijk
 2. Bloembollenkwekerij Gebroeders Hulsebosch BV, Schagerbrug
 3. Puur Groenten, Middenmeer
 4. Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 5. Appelman Vegetables BV, Stompetoren
 6. Fa Gebroeders Ran, De Cocksdorp Texel
 7. Noordbol Bloembollen Texel, Oosterend Texel
 8. Fa Uitgeest, De Koog Texel
 9. Bloembollenkwekerij M.C. Zonneveld BV, Julianadorp
 10. Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug

(En uiteraard is ook de bollensector goed vertegenwoordigd in het project, in dit geval NLG lid Nico Blokker)

Met deze bedrijven hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over de locatie, plan van aanpak, bodembemonstering en het aanbrengen van meetapparatuur voor het meten van uitspoeling en buffercapaciteit. De uitvoering van het project en samenwerking met de telers wordt mede vorm gegeven met een aantal aan NLG Holland verbonden adviseurs op het gebied van bodemverbetering en regeneratieve landbouw van Team Ecosys, Green Balance, Groei Natuurlijk! en Bright Agro Innovation.